Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2014, poz. 1934 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 roku, poz. 745 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015, poz. 719 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 z roku, poz. 113 z późn. zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego w domenie: http://www.packport.pl

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jesthttp://www.packport.pl administrowany przez: SUPRINT s.c. Karolina i Sebastian Stróżyk, ul. Poznańska 42, 62-051Wiry, NIP 7792349146, REGON 301018079 , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG), zwany dalej Sklepem.

II. Zbiór Danych Osobowych

1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Portalu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nr NIP.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VI. Dane związane z przeglądaniem zawartości Portalu

1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Sklepie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

2. Administrator stosuje pliki typu cookies lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności lepsze dostosowanie witryny internetowej Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VII Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Portalu, jeżeli taki posiada.

3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył postanowienia <a href="/regulamin-zakupow">regulaminu </a> Sklepu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VIII. Kontakt

1. Użytkownik Sklepu może w dowolnym czasie skontaktować się w formie pisemnej z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik Sklepu może również zwrócić wysyłając oświadczenie w formie pisemnej się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: http://www.packport.pl administrowany przez: SUPRINT s.c. Karolina i Sebastian Stróżyk, ul. Poznańska 42, 62-051Wiry, NIP 7792349146, zarejestrowany w CEIDG.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl